Regulamin

I. INFORMACJE WSTĘPNE I DEFINICJE

1.1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej kampanii edukacyjnej “Wczesne diagnozowanie szpiczaka plazmocytowego” zdiagnozuj-szpiczaka.pl.

1.2. Właścicielem strony internetowej jest firma hematoonkologia.pl Agnieszka Giannopoulos z siedzibą w Lublinie przy ul. Kilińskiego 18, (kod pocztowy: 20-809), REGON 060448596, NIP: 712-251-27-56 (dalej: hematoonkologia.pl).

1.3. Strona internetowa zdiagnozuj-szpiczaka.pl jest poświęcona kampanii edukacyjnej zawierającej informacje na temat wczesnego diagnozowania szpiczaka plazmocytowego i jest adresowana do lekarzy rodzinnych (POZ), lekarzy internistów oraz lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką chorych hematologicznych oraz do samych chorych a także osób w grupie ryzyka.

1.4. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

a) Strona internetowa – oznacza witrynę sieci Internet dostępną pod adresem zdiagnozuj-szpiczaka.pl stanowiącą własność Agnieszki Giannopoulos prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: „hematoonkologia.pl Agnieszka Giannopoulos”;

b) Konto – indywidualny dostęp Użytkownika do Portalu lub otrzymany po prawidłowej rejestracji w Portalu;

d) Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, prawną lub inną jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej korzystającą z zasobów Portalu.

II. ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO PORTALU

2.1 Materiały zamieszczone na stronie internetowej są dostępne publicznie bez konieczności rejestracji Użytkownika na stronie z zastrzeżeniem punktu następnego.

2.2. Dostęp do niektórych materiałów zamieszczonych na stronie przeznaczonych dla lekarzy jest możliwy po rejestracji Użytkownika na stronie i wybraniu przez niego indywidualnego loginu oraz hasła.

2.3. Prawidłowe korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera, telefonu komórkowego, smartfonu, czy tabletu wyposażonego w przeglądarkę zasobów internetowych umożliwiającą wyświetlanie stron www lub telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego umożliwiającego korzystanie z dostępu do sieci Internet.

2.4. Użytkownik korzysta ze strony internetowej lub Aplikacji mobilnej na własną odpowiedzialność. Hematoonkologia.pl zaleca stosowanie: dowolnego systemu operacyjnego umożliwiający uruchomienie przeglądarki stron www, przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 31 lub Chrome 45 lub Internet Explorer 11 lub nowszych z włączoną obsługą cookies i JavaScript, zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player w wersji 10 lub nowszej, jak też telefonów komórkowych lub urządzeń mobilnych posiadających zainstalowane odpowiednie programy umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z funkcji udostępnianych przez stronę internetową.

 

III. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

3.1. Rejestracja jest dostępna tylko dla lekarzy z zastrzeżeniem punktu następnego. Weryfikacja Użytkownika jako lekarza następuje na podstawie wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz Centralnego Rejestru Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. Rejestracja na stronie internetowej następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie. Wypełnienie formularza zawierającego między innymi hasło i login oraz kliknięcie na klawisz „Załóż konto” jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

3.3. Podczas rejestracji w Serwisie konieczne jest podanie następujących danych:

3.3.1. adresu e-mail,

3.3.2. nazwy użytkownika i hasła,

3.33. imienia i nazwiska,

3.534. numeru PWZ,

3.3.5. kodu pocztowego,

3.3.6. miasta,

3.3.7. ulicy,

3.3.8. numeru domu i mieszkania

3.4. Podanie danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.

3.5. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym oraz aktualizować je w przypadku ich zmiany.

3.6. Hematoonkologia.pl może zablokować konto Użytkownika, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie wykonuje on zawodu lekarza lub też w jakikolwiek sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub zasady działalności serwisu.

3.7. Utworzenie nowego hasła jest możliwe tylko i wyłącznie przy pomocy formularza „Zapomniane hasło” dostępnego przy panelu logowania.

 

IV. ZOBOWIĄZANIA HEMATOONKOLOGIA.PL

4.1. Hematoonkologia.pl zobowiązuje się wykorzystywać udostępnione przez zarejestrowanych Użytkowników dane osobowe wyłącznie w celach i zakresie niezbędnym do prowadzenia strony internetowej.

4.2. Hematoonkologia.pl oświadcza, że dołożyła wszelkich starań, aby materiały i informacje znajdujące się na stronie internetowej były zbierane i redagowane z należytą starannością pochodziły z wiarygodnych źródeł.

 

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

5.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, szczególnie z tzw. netykietą.

5.2. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych w przypadku ich dezaktualizacji.

5.3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu, hasła oraz do zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich.

5.4. Wszelkie treści znajdujące się na stronach Serwisu podlegają ochronie prawa autorskiego przysługującego wymienionym przy nich autorom albo jeśli nie ma informacji o autorze – firmie hematoonkologia.pl.

5.5. Zasoby strony internetowej nie mogą być kopiowane na komputer Użytkownika lub w inny sposób utrwalane przez Użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody firmy hematoonkologia.pl.

 

VI. USUNIĘCIE I BLOKADA KONTA

6.1. Użytkownik może usunąć swoje Konto ze strony internetowej poprzez wysłanie prośby na adres email: info@hematoonkologia.pl. Usunięcie konta powoduje nieodwracalne skasowanie danych osobowych Użytkownika, z zastrzeżeniem, że w bazie danych pozostaje login oznaczony jako “usunięty” w celu uniemożliwienia podszywania się przez inne osoby.

6.2. Hematoonkologia.pl ma prawo usunąć Konto Użytkownika, jeśli używa go on w celach sprzecznych z prawem lub Regulaminem. Hematoonkologia.pl powiadomi Użytkownika o powodach usunięcia Konta pocztą elektroniczną (na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym).

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ STRONY

7.1. Strona internetowa ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny. Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie, ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają jednak na lekarzu. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.

7.2. Hematoonkologia.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody wynikające z bezpośredniego lub pośredniego stosowania informacji lub materiałów publikowanych na stronie internetowej. Hematoonkologia.pl nie odpowiada również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innych urządzeń mobilnych Użytkownika bądź jego danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.

7.3. Hematoonkologia.pl nie odpowiada za przypadki braku dostępności Portalu zaistniałe w związku z awarią łączności telekomunikacyjnej, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do sieci Internet, usług hostingowych oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez hematoonkologia.pl.

7.4. Hematoonkologia.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. Nie ponosi także odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie.

7.5. Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym loginu oraz hasła do swojego Konta.

7.6. Strona zdiagnozuj-szpiczaka.pl zawiera linki do stron osób trzecich, hemtaoonkologia.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Zamieszczenie linku nie oznacza, że hematoonkologia.pl rekomenduje daną stronę, produkty czy usługi.

7.7 Hematoonkologia.pl zastrzega, że wszelkie treści prezentowane na stronie internetowej stanowią własność serwisu lub też osób będących ich autorami i są objęte ochroną związaną z prawami autorskimi, co powoduje, że bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody uprawnionych osób lub podmiotów Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z tych treści w sposób mogący naruszać jakiekolwiek prawa autorskie.

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Hematoonkologia.pl zapewnia Użytkownikom będącym osobami fizycznymi ochronę danych osobowych zgromadzonych w Portalu zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest Hematoonkologia.pl Agnieszka Giannopoulos.

8.2. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez serwis następujących danych:

a) adres IP,

b) wywołany adres internetowy,

c) adres internetowy, z którego Użytkownik wszedł do Portalu (tzw. referer),

d) informacje o przeglądarce, z jakiej Użytkownik korzysta,

e) treści umieszczanych w Portalu przez użytkowników,

f) innych danych przekazywanych protokołem HTTP/HTTPS.

8.3. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz korzystanie ze strony internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Hematoonkologia.pl w zakresie niezbędnym do funkcjonowania serwisu,

b) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Hematoonkologia.pl w celach statystycznych oraz na potrzeby polepszenia jakości funkcjonowania serwisu.

8.4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych przetwarzanych przez serwis, żądania ich poprawiania, a także złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych na warunkach określonych w uregulowaniach określających zasady przetwarzania danych osobowych.

8.5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Hematoonkologia.pl na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji o charakterze technicznym oraz innych informacji związanych z funkcjonowaniem strony internetowej.

8.6. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i innych informacji dotyczących strony internetowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) wysyłanych pocztą elektroniczną poprzez zaznaczenie zgody na otrzymywanie newslettera w profilu konta.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Hematoonkologia.pl zastrzega prawo do zmiany Regulaminu bez ograniczeń czasowych. O każdej zmianie Hematoonkologia.pl powiadomi w widoczny sposób Użytkowników co najmniej na 14 dni przed jej wejściem w życie. W przypadku takiej zmiany, Regulamin w zmienionej formie będzie obowiązywał od upływu 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

9.2. Przez rejestrację na stronie internetowej Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

9.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2017 r.

Wsparcie kampanii:
Wczesna diagnostyka szpiczaka plazmocytowego w Polsce

Aby kontynuować korzystanie z tej strony, zezwól na korzystanie z ciasteczek. Więcej informacji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.

Zamknij